KHOA Y HỌC HẠT NHÂN

1. Lãnh đạo khoa:

  • Phụ trách khoa: Bs Phạm Trần Xuân Anh: (6/2016 à nay)
  • Phó trưởng khoa: BS.CK2 Nguyễn Văn Minh
  • Điều dưởng trưởng khoa: CN Trần Văn Bình
  • Nhân lực:   Tổng số 16

   - BS.CK2: 01
   - BSCK1: 03
   - KSVLHN 01
   - CNXN: 01
   - CĐXN: 01
   - CNĐD: 01
   - ĐD: 02
   - CĐCĐHA: 01
   - KTVCĐHA: 04
   - NVPV: 01

2. Chức năng nhiệm vụ:

  • Khám và điều trị bằng đồng vị phóng xạ.
  • Thực hiện các XN về YHHN.

3. Trang thiết bị:
   - Cyclotron (KOTRON 13 -Korea): 01
   - PET/CT (Discovery 710 – GE): 01
   - SPECT/CT (Hawkeye 4 - GE): 01
   - SPECT (Infinia – GE): 01

4. Các kỹ thuật đã thực hiện: (Tính từ ngày 01/01 đến ngày 14/11 năm 2014):
   - Xạ hình tuyến giáp: 359 cas
   - Xạ hình thận: 158 cas
   - Xạ hình xương: 378 cas
   - Xạ hình toàn thân: 612 cas
   - Chụp PET/CT trong ung thư: 121 cas
   - Tổng số bệnh nhân khám bệnh: 5197 lượt
   - Tổng số bệnh nhân điều trị bằng phóng xạ: 239 cas (Ung thư tuyến giáp và Basedow)

5. Định hướng phát triển: Trong 2015 sẽ triển khai thường quy:
   - Xạ hình tưới máu não.
   - Xạ hình tưới máu cơ tim.

SPECT Infinia – GE
 

PET/CT Discovery 710 – GE
 

SPECT/CT  – GE
  

Thông tin-Hướng dẫn-Mẫu phiếu chỉ định chụp PET/CT, SPECT, SPECT/CT