QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN

 

 

 


QUY TRÌNH

Mã số: QT423-01/HC

Ban hành lần: 02

Ngày:  

 

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ

 VĂN BẢN ĐẾN

 
 
 

 

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

 

Ngày

Nội dung thay đổi

Lần ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

 

1. Ban Giám đốc

v

 7. Hành chính quản trị

v

2. Ban ISO

v

 8. Vật tư thiết bị y tế

v

3. Kế hoạch tổng hợp

v

 9. Điều dưỡng

v

4. Tổ chức cán bộ

v

10. Công nghệ thông tin

v

5. Tài chính kế toán

v

 

 

6. Chỉ đạo tuyến

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người viết

Kiểm tra

Phê duyệt

 

Trưởng phòng

Phó Giám đốc

Giám đốc

 


File kèm

Các bản tin khác :