QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ PHÁT HÀNH VĂN BẢN ĐI

 

 

 


QUY TRÌNH

Mã số: QT423-02/HC

Ban hành lần: 02

Ngày:  

 

TIẾP NHẬN VÀ PHÁT HÀNH

VĂN BẢN ĐI

 
 
 

 

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 

Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

 

1. Ban Giám đốc

v

7. Hành chính quản trị

v

2. Ban ISO

v

8. Vật tư thiết bị y tế

v

3. Kế hoạch tổng hợp

v

9. Điều dưỡng

v

4. Tổ chức cán bộ

v

10. Khoa Khám bệnh-Cấp cứu

v

5. Tài chính kế toán

v

11. Các khoa điều trị

v

6. Chỉ đạo tuyến

v

 

 

 

 

 Người viết

  Kiểm tra

Phê duyệt

 

Trưởng phòng

Phó Giám đốc

Giám đốc

 


File kèm

Các bản tin khác :