CV Số 789/KCB-NV V/v Phản ứng có hại trên da nghiêm trọng do dùng thuốc allopurinol

         BỘ Y TẾ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CỤC QUẢN LÝ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHÁM, CHỮA BỆNH

 

Số: 789 / KCB – NV                           Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2013

V/v Phản ứng có hại trên

da nghiêm trọng do dùng

thuốc allopurinol

 

Kính gửi:   -   Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

               -   Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

               - Y tế ngành.

 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được Công văn số 62/TT ngày 23/8/2013 của Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc về việc cung cấp thông tin về phản ứng có hại trên da nghiêm trọng do dùng allopurinol, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng y tế ngành phổ biến đến bác sĩ, y sĩ, dược sĩ và điều dưỡng viên của đơn vị các bội dung về phản ứng có hại của thuốc allopurinol.......


File kèm

Các bản tin khác :