Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành
Trích yếu
Số hiệu
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
STTSố hiệuTrích yếu
1    7482/QĐ-BYT  Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức an toàn phẫu thuật
2    43/2018/TT-BYT  Thông tư hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
3    591/BVDN-ĐD  V/v tổ chức Hội thi nghề nghiệp giỏi - thanh lịch, Bệnh viện Đà Nẵng lần thưc VIII - 2018
4    BVDN  Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đại biểu CBCCVC Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018
5    657/KH-BVDN  Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức năm 2018
6    04/KH-BVDN  Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
7    03/KH-BVDN  Kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2018 của Bệnh viện Đà Nẵng
8    02/KH-BVDN  Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018
9    01/KH-BVDN  Kế hoạch về việc tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị sô 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới
10    1011/KH-BVDN  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức năm 2019