THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHOẢN 6 ĐIỀU 22 LUẬT BHYT

(01/01/2021)
     Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, từ ngày 1/1/2021, người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại cơ sở KCB tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp KCB đúng tuyến. Cụ thể:
     1. Người tham gia BHYT tự đi KCB tại các cơ sở KCB BHYT tuyến tỉnh theo Khoản 6 Điều 22 Luật BHYT là trường hợp đi KCB không đúng tuyến nhưng được quỹ BHYT chi trả chi phí nội trú theo mức hưởng như đi KCB đúng tuyến, không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí KCB như quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật BHYT (nghĩa là không được hưởng chế độ quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở).  Đồng thời phần chi phí cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến không được xác định là điều kiện để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Phần chi phí đồng chi trả (nếu có) không được lũy kế vào chi phí cùng chi trả khi vượt 06 tháng lương cơ sở
     * Lưu ý: Quy định mới này chỉ áp dụng khi khám chữa bệnh điều trị nội trú. Nếu đi khám khám bệnh, điều trị ngoại trú tuyến tỉnh thì Quỹ BHYT sẽ không hỗ trợ chi trả mà người bệnh sẽ phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh.
     2. Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trước ngày 01/01/2021, ra viện từ ngày 01/01/2021 trở đi, có xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ thì các chi phí KCB BHYT phát sinh từ ngày 01/01/2021 được quỹ BHYT chi trả theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Luật BHYT.