Thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bệnh nhân chạy thận nhân tạo năm

(13/01/2021)
   Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 39/SYT-KHTC ngày 07/01/2021 về việc liên quan đến chính sách hỗ trợ bệnh nhân chạy thận nhân tạo năm 2021. Giám đốc bệnh viện thông báo một số nội dung liên quan như sau:
1. Đối tượng hỗ trợ
   Bệnh nhân chạy thận nhân tạo có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng và có tham gia bảo hiểm y tế đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng hoặc từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển sang các bệnh viện khác để tiếp tục chạy thận do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
2. Mức hỗ trợ
   Hỗ trợ chi phí dịch vụ chạy thận còn lại sau khi trừ chi phí đồng chi trả của bảo hiểm y tế cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và quy định hiện hành về giá dịch vụ khám, chữa bệnh (không bao gồm chi phí giường bệnh và chi phí cho các bệnh kèm phát sinh trong quá trình điều trị).
Cụ thể như sau:
- Chi phí hỗ trợ là chi phí dịch vụ thận nhân tạo không bao gồm chi phí giường bệnh và chi phí cho các bệnh kèm phát sinh trong quá trình điều trị. Đối
với danh mục dịch vụ kỹ thuật liên quan đến bệnh nhân chạy thận nhân tạo không thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu.
- Các danh mục kỹ thuật dịch vụ khám, chữa bệnh (tùy theo tình trạng bệnh của bệnh nhân mà cần phải dùng phương pháp chạy thận nhân tạo hay lọc màng bụng), cụ thể như sau:
+ Bệnh nhân có chỉ định chạy thận nhân tạo:
   Đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo ngoại trú thường dùng một trong các dịch vụ sau, được hỗ trợ chi phí đồng chi trả gồm: thận nhân tạo thường quy, thận nhân tạo cấp cứu, lọc máu hấp thụ bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc HDF online, kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp thu bằng quả lọc hấp thụ máu; ngoài ra còn các chi phí đi kèm trong một lần chạy thận (các thuốc tạo hồng cầu, cathete các chế phẩm máu, xét nghiệm...).
   Đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo nội trú: được hỗ trợ chi phí đồng chi trả dịch vụ chạy thận nhân tạo gồm các dịch vụ: thận nhân tạo thường quy, thận nhân tạo cấp cứu, lọc máu hấp thụ bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc HDF online, kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp thu bằng quả lọc hấp thụ máu; còn các chi phí khác và chi phí cho bệnh kèm không được hỗ trợ.
+ Bệnh nhân có chỉ định lọc màng bụng:
   Đối với bệnh nhân lọc màng bụng ngoại trú nhận hàng tháng tại bệnh viện về nhà lọc dịch hằng ngày, được hỗ trợ chi phí đồng chi trả các chi phí sau: thuốc tạo máu, thuốc huyết áp, làm xét nghiệm, thuốc lợi tiểu, dịch lọc...
   Đối với bệnh nhân lọc màng bụng nội trú, được hỗ trợ chi phí đồng chi trả dịch vụ lọc màng bụng gồm các dịch vụ: lọc màng bụng 24 giờ bằng máy, lọc màng bụng chu kỳ.
3. Nguồn kinh phí thực hiện
   Kinh phí thực hiện hỗ trợ cho bệnh nhân do ngân sách thành phố đảm bảo, bố trí trong dự toán chi sự nghiệp Y tế theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2021