THÔNG BÁO V/v mời chào giá: Dịch vụ tư vấn đấu thầu cho Bệnh viện Đà Nẵng ngày 10 tháng 3 năm 2023

(10/03/2023)