THÔNG BÁO V/v mời chào giá: Dịch vụ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2023 cho Bệnh viện Đà Nẵng (bao gồm Trung tâm tim mạch giai đoạn 1,2) ngày 20 tháng 3 năm 2023

(20/03/2023)