Thông báo Về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

(29/06/2018)
- Căn cứ Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Căn cứ Công văn 1957/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT;
Để đảm bảo quyền lợi của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng, Giám đốc thông báo việc điều chỉnh các mức hưởng quyền lợi BHYT như sau:
1. Mức điều chỉnh lương cơ sở: mức lương cơ sở cũ là 1.300.000 đồng/tháng sẽ được tăng lên 1.390.000 đồng/tháng
2. Quyền lợi được hưởng:
2.1. Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: Điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng (hai trăm lẻ tám ngàn năm trăm đồng)
2.2. Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dich vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 58.500.000 đồng lên 62.550.000 đồng (sáu hai triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)
2.3. Số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7.800.000 đồng lên 8.340.000 đồng (tám triệu ba trăm bốn mươi triệu đồng)
3. Hiệu lực thi hành: từ 01/7/2018
* Lưu ý: Việc điều chỉnh quyền lợi được thực hiện ở cả trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vào viện trước ngày 01/7/2018 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2018
                                                                                                                           GIÁM ĐỐC
                                                                                                                              (Đã ký)           
                                                                                                                          Lê Đức Nhân