THÔNG BÁO VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐẠT YÊU CẦU TRONG TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

(23/09/2016)