THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016, NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO

(19/04/2017)

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Số:        /TB -BVĐN

   Đà Nẵng, ngày     tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển chức năm 2016, nhận đơn phúc khảo


Nay Bệnh viện Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện Đà Nẵng năm 2016 tại bảng tổng hợp kết quả xét tuyển kèm theo.
Thực hiện Quyết định số 2192/QĐ-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Sở  Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Đà Nẵng thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2016, Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành xét các hồ sơ và tổ chức phỏng vấn.

 Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Đà Nẵng nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham dự xét tuyển từ ngày 20/4/2017 đến hết ngày 05/5/2017 (giờ hành chính: sáng từ 7h30 à 11h30, chiều 13h00à17h00). Thí sinh tham dự xét tuyển có đơn phúc khảo gửi trực tiếp tại phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Đà Nẵng - Số 124 đường Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (không nhận đơn phúc khảo qua đường khác). Sau ngày 05/5/2017, Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tổ chức phúc khảo (nếu có đơn phúc khảo). Bệnh viện Đà Nẵng và Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Đà Nẵng không giải quyết các đơn phúc khảo sau ngày 05/5/2017.

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đà Nẵng (Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 05113.821118).

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ TP Đà Nẵng (để báo cáo);

- Sở Y tế TP Đà Nẵng (để báo cáo);

- Các khoa, phòng trong Bệnh viện;

- Các thí  sinh;

- Lưu: VT, TCCB.                                                    

                    GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                         

                            Trần Ngọc ThạnhTải tẹp đính kèm