Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Bệnh viện Đà Nẵng

(10/03/2020)