PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN


1.  Sơ lược qúa trình hình thành và phát triển :

- Tháng 4/1975 đến 9/1985 : Sau khi thành phố Đà Nẵng được giải phóng, bệnh viện lúc bấy giờ có tên gọi là Trung tâm Y tế Toàn Thư trực thuộc Sở Y tế Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). Phòng Tài vụ (tên gọi cũ) lúc đó được hình thành với 12 cán bộ, nhân viên chủ yếu làm nhiệm vụ chuyên môn kế toán – tài vụ thời bao cấp đơn thuần theo chế độ kế toán lúc bấy giờ. Trưởng phòng là cử nhân đại học kinh tế Trần Quang Tín.

 

- Tháng 10/1985 đến 5/2007 : Nhân lực được tăng lên 22 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ quản lý tài chính - kế toán bao quát hơn, theo dõi toàn bộ hoạt động thu, chi toàn bệnh viện. Giai đoạn này cũng là thời điểm phát triển, xây dựng mở rộng bệnh viện với quy mô 850 giường bệnh kế hoạch, với trên 1.200 lao động, bệnh viện thành lập thêm nhiều khoa, phòng dưới sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện. Trưởng phòng là cử nhân đại học kinh tế Lê Thị Bê.

 

- Tháng 6/2007 đến 8/2012 : Nhân lực lúc này lên 30 người, đảm đương một khối lượng lớn công việc từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, tiếp nhận các nguồn viện trợ của các tổ chức từ thiện đến các nguồn thu tại đơn vị như viện phí; BHYT; yêu cầu; các nguồn dịch vụ, đầu tư góp vốn theo mô hình xã hội hóa kinh tế về y tế được Nhà nước cho phép theo Nghị định 43/CP. Trưởng phòng là cử nhân đại học kinh tế Phan Thị Kim Nga.

 

- Tháng 9/2012 đến nay : Với nhân lực được bổ sung thêm 2 nhân viên học việc, đưa tổng số cán bộ, nhân viên hiện nay lên 32 người, bao gồm 19 cử nhân đại học; 3 cử nhân Cao đẳng và 10 Trung cấp được chia thành 04 tổ theo chức trách, nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công. Tiếp tục hoàn thiện, theo dõi, điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính tập trung tại phòng Tài chính - kế toán dưới sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc bệnh viện. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán bệnh viện là cử nhân đại học kinh tế tài chính Phạm Thị Tâm Bình.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán :

* Chức năng :

- Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc mà trực tiếp là bác sĩ Giám đốc bệnh viện.

- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động bệnh viện.

- Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán.

* Nhiệm vụ :

- Lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hằng năm, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của bệnh viện.Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh của bệnh viện.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, kiểm tra tình hình thu – chi tài chính trong bệnh viện về các hạng mục như mua sắm, sửa chữa …).

- Tính toán và chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH cho cán bộ, công nhân viên.

- Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định.

- Tổ chức công tác tài chính - kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định nhà nước hiện hành.

- Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính như : Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hằng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT …;

- Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, yêu cầu và các nguồn dịch vụ.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.

- Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết qủa kinh phí hoạt động của bệnh viện, tiền lương và các khoản thu nhập của cán bộ, công nhân viên.