PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

I.      Tổ chức nhân sự:

        - Sơ đồ tổ chức:
-  Tổng số:  36 nhân viên

   + Trưởng phòng: CN. Nguyễn Kim Tuấn (Nghỉ chế độ từ 01/11/2014)

   +  Phó Trưởng phòng:  CN. Ôn Thu Vân

                                      CN. Nguyễn Xuân Sơn (Phụ trách phòng)

   + Cử nhân: 04

 

II.      Chức năng:

      Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự  lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

III.      Nhiệm vụ:

1.   Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

2.   Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính. 

3.   Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện. 

4.   Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện. 

5.   Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện. 

6.   Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác theo quy định. 

7.   Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch. 

8.   Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước. 

9.   Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện. 

10. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện. 

11. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí. 

12. Quản lý khu dịch vụ nhà nghỉ dành cho người nhà người bệnh và bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng.