PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Phòng Tài chính – Kế toán                  Điện thoại : 0236. 3885140
Địa chỉ : 124 đường Hải Phòng – thành phố Đà Nẵng
Lãnh đạo Phòng hiện nay :
 
Phạm Thị Tâm Bình
Kế toán trưởng
Trưởng phòng
 
 
 
 
Đỗ Thị Ngọc Hà
Phó trưởng phòng
 
1. Giới thiệu chung :
Phòng Tài chính - Kế toán là 1 trong 10 Phòng chức năng của bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán của bệnh viện.
Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ :
1. Lê Thăng :                 1975 – 1976 (đã nghỉ hưu)
2. Trần Quang Tín :       1976 – 1985 (đã nghỉ hưu)
3. Lê Thị Bê :                 1986 – 2007 (đã nghỉ hưu)
4. Phan Thị Kim Nga :   2008 – 2012 (đã nghỉ hưu)
5. Phạm Thị Tâm Bình : 2013 đến nay.
2. Tổ chức nhân sự :
        Phòng gồm có 37 người :
        + Biên chế :                            21 người;
        + Hợp đồng bệnh viện :         16 người;
        Trong đó :
        + Đại học :                              22 người
        + Cao đẳng :                           03 người;
        + Chuyên viên CNTT :           01 người;
        + Trung cấp dược hạng IV :   01 người;
        + Trung cấp :                          10 người
3. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán :
* Chức năng :
- Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc mà trực tiếp là bác sĩ Giám đốc bệnh viện.
- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động bệnh viện.
- Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán.
* Nhiệm vụ:
- Lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hằng năm, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh của bệnh viện, đẩy mạnh nghiên cứu tìm mọi biện pháp tăng cường chống thất thoát ở tất cả các nguồn thu.
- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, kiểm tra tình hình thu – chi tài chính trong bệnh viện về các hạng mục như mua sắm, sửa chữa ….
- Tính toán và chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH cho cán bộ, công nhân viên.
- Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định.
- Tổ chức công tác tài chính - kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định nhà nước hiện hành.
- Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính như : Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hằng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT …;
- Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, yêu cầu và các nguồn thu, chi, xã hội hóa máy móc, trang thiết bị y tế theo quy định.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.
- Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết qủa kinh phí hoạt động của bệnh viện, tiền lương và các khoản thu nhập của cán bộ, công nhân viên.
- Đẩy mạnh tin học hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển phần mềm trong quản lý khám chữa bệnh, tăng cường cải cách hành chính nhằm giảm phiền hà cho người bệnh, mở thêm nhiều điểm thu phục vụ nguời bệnh ngày một tốt hơn.