PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà khu Đa chức năng, khu A, Bệnh viện Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363885204                        Email: qlcl.bvdn@gmail.com
Nhân sự:
 • Tổng số: 2 nhân viên.
 • Trưởng Phòng: Bác sĩ Chuyên Khoa II Lê Hồng Hải
 • Chuyên viên: Dược sĩ Lê Gia Lộc.
 
 
Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
. Phòng QLCL Là phòng chức năng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;
 • Làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;
 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;
 • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
 • Phối hợp với các khoa, phòng đánh giá hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trong phạm vị bệnh viện;
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
 • Tổ chức đánh giá chất lượng Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành;
 • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng trong bệnh viện;
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.