PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên đơn vị: PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

                 Điện thoại: 05113.821118 - Số máy lẽ: 134

                 Email: dieuduongbvdn@gmail.com


Lãnh đạo Phòng:

                 Trưởng phòng:       Ths. Nguyễn Thị Thu Dung

                 Số ĐT:       0914 129444;

                 Email:        dung_bvdn@yahoo.com

                 
                 Phó trưởng phòng: Ths. Trần Thanh Liêm

                 Số ĐT:       0914 009941

                 Email:        liemtran230571@yahoo.com

 

Sơ đồ tổ chức:   
 

                        

Nhân sự:

Phòng Điều dưỡng và Điều dưỡng trưởng khoa/phòng:

 

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

8. Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

  1. Cải thiện chất lượng chăm sóc nhằm đem lại sự hài lòng cho người bệnh. 
  2. Xây dựng đội ngũ điều dưỡng có kỹ năng giao tiếp tốt và chuyên nghiệp. 
  3. Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.
  4. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều dưỡng. 
  5. Đào tạo và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.