PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phòng Công nghệ thông tin được thành lập vào tháng 3 năm 2013
 
1.      Tổ chức nhân sự:
- Tổng số: 14 nhân viên
   + Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Nam
   + Kỹ sư Công nghệ thông tin: 03
   + Cử nhân công nghệ thông tin: 09
   + Kỹ thuật viên : 02
    
2.      Chức năng:
    Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến sử dụng và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các hoạt động của bệnh viện.
 
3.      Nhiệm vụ:
-   Xây dựng các kế hoạch về việc triển khai các ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;
-   Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện về việc trang bị các thiết bị máy tính, máy in, thiết bị mạng phục vụ công tác khám chữa bệnh;
-   Tổ chức thiết kế, lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng;
-   Đảm nhận công tác xây dựng, cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bệnh nhân ngoại trú, nội trú, quản lý viện phí, quản lý dược của bệnh viện;
-   Quản lý, giải quyết kịp thời khi xảy ra các sự cố nhằm duy trì hoạt động ổn định, nâng cao tính hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm quản lý bệnh viện;
-  Nâng cao nhận thức của nhân viên khoa phòng trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý bệnh viện;
-   Xây dựng, tổ chức, lưu trữ và phát triển cơ sở dữ liệu bệnh viện;
-   Tổ chức xây dựng, triển khai các giải pháp về an toàn, bảo mật của thông tin trong bệnh viện.