Ban Giám đốc

BSCK2 TRẦN NGỌC THẠNH
GIÁM ĐỐC 


BSCK2 NGUYỄN NGỌC BÁ 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
 TIẾN SĨ BS.LÊ ĐỨC NHÂN
PHÓ GIÁM ĐỐC 
 ThS.BS PHẠM TRẦN XUÂN ANH
PHÓ GIÁM ĐỐC 
BSCK2 TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Danh sách Giám đốc qua các thời kỳ (sau năm 1975)


TRẦN CÔNG TƯỞNG

NGUYỄN VĂN SÂM

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN CƯỚC

TRỊNH LƯƠNG TRÂN

PHẠM HÙNG CHIẾN