THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2014

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 693/TB-BVĐN

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đà Nẵng năm 2014

- Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển

 

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch số 575/KH-BVĐN ngày 08/9/2014 - Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đà Nẵng thuộc Sở Y tế Đà Nẵng năm 2014; Bệnh viện Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức - Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2014 như sau:    
..... 

Các bản tin khác :