THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THUỘC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2016

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Số:        /TB -BVĐN

   Đà Nẵng, ngày        tháng      năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Đà Nẵng năm 2016 


Thực hiện Quyết định số 2192/QĐ-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Đà Nẵng thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2016, Bệnh viện Đà Nẵng thông báo:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

60 viên chức.

(Kèm theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức năm 2016). TẢI XUỐNG

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

 Xét tuyển.

III. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Bệnh viện Đà Nẵng phải có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và điều kiện của Bệnh viện Đà Nẵng.

IV. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, LỆ PHÍ THAM GIA XÉT TUYỂN

1. Điều kiện:

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của Bệnh viện Đà Nẵng tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức năm 2016 kèm theo Thông báo này.

  2. Thủ tục, hồ sơ

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo qui định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan tổ chức thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

g) Giấy cam kết sử dụng văn bằng, chứng chỉ hợp lệ, hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật;

h) Các loại giấy tờ chứng minh về thâm niên, kinh ngiệm công tác, Chứng chỉ hành nghề… (nếu có);

i) 02 (hai) bì thư có ghi tên người nhận, địa chỉ và dán tem;

k) 02 ảnh cỡ 4X6;

Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

3. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạn công chức, viên chức (mức thu 500.000 đồng/hồ sơ).

V. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nguyên tắc tuyển dụng:

a) Chỉ tuyển dụng đủ số lượng theo nhu cầu tuyển dụng;

b) Phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng xét tuyển viên chức của Bệnh viện Đà Nẵng;

c) Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển;

d) Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ trên cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Phương thức và nội dung xét tuyển

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b) Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Nội dung phỏng vấn

+ Nhận thức, hiểu biết chung của đối tượng dự tuyển;

+ Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

-   Hình thức phỏng vấn: Do Hội đồng xét tuyển viên chức quy định cụ thể.

3. Cách tính điểm

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

4. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển viên chức tại Bệnh viện Đà Nẵng phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Mục IV Thông báo này và đảm bảo các điều kiện sau đây:

-  Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

-  Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển, nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

-  Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

-  Thương binh;

-  Người hưởng chính sách như thương binh;

-  Con liệt sĩ;

-  Con thương binh;

-  Con của người hưởng chính sách như thương binh;

-  Người dân tộc ít người;

-  Đội viên thanh niên xung phong;

-  Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

-  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

-  Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định người trúng tuyển.

c) Không bảo lưu kết quả xét tuyển theo Thông báo này cho các kỳ thi xét tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ

1.Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 12/01/2017 đến hết ngày 15/02/2017 (giờ hành chính: sáng từ 7h30 à 11h30, chiều 13h00à17h00) phát hành, hướng dẫn và nhận hồ sơ dự tuyển.

2. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Đà Nẵng (Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

VII. THÔNG BÁO NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN

Ngày 8/3/2017 niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Bệnh viện Đà Nẵng  (124 Hải Phòng - Đà Nẵng) và thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng (http://soyte.danang.gov.vn/), trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đà Nẵng (http://dananghospital.org.vn/) danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển.

VIII. THỜI GIAN DỰ KIẾN GẶP MẶT THÍ SINH, PHỎNG VẤN

Dự kiến ngày 29/3/2017: gặp mặt thí sinh để phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển và nhận thẻ dự phỏng vấn; Dự kiến ngày 30/3/2017: phỏng vấn (thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể sau)

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đà Nẵng (Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 05113.821118)

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Đà Nẵng năm 2016./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ TP Đà Nẵng (để báo cáo)

- Sở Y tế TP Đà Nẵng để báo cáo);

- Các khoa, phòng trong Bệnh viện

- Lưu: VT, TCCB.                                                     

                                GIÁM ĐỐC

 

 

 

                      Trần Ngọc Thạnh

 






Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức năm 2016





Các bản tin khác :