THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:        /TB-BVĐN

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2017Thực hiện Công văn số 1336/SYT-TCCB ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Sở Y tế về việc ký kết hợp đồng lao động, Bệnh viện Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng  Hợp đồng  lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ như sau: 

 

 

I. Số lượng Hợp đồng lao động cần tuyển dụng

 50 Hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

- Bác sĩ (hạng III)                                                             10

- Công tác xã hội viên (Hạng III)                                         01

- Điều dưỡng (Hạng III)                                                     03

- Điều dưỡng (Hạng IV)                                                     20

- Kỹ thuật Y (Hạng III)                                                      02                              

- Kỹ thuật Y (Hạng IV)                                                       05

- Hộ sinh (hạng IV)                                                           01

- Hộ lý                                                                             08

(Xem Bảng mô tả vị trí việc làm kèm theo để biết thêm chi tiết)                                                                          

II. Hình thức, nội dung sát hạch chuyên môn nghiệp vụ

 

1. Hình thức:

  Thông qua xét hồ sơ và phỏng vấn.

2. Nội dung phỏng vấn :

Kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến Quy chế Bệnh viện.

 

III. Tiêu chuẩn, Điều kiện, thủ tục hồ sơ

1.Tiêu chuẩn:

Theo bảng mô tả vị trí việc làm cần ký kết hợp đồng lao động (kèm theo).

2. Điều kiện:

Người đăng ký dự tuyển Hợp đồng tại Bệnh viện Đà Nẵng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Mục I, Chương III, Luật Viên chức và điều kiện của Bệnh viện Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng tốt nghiệp; có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm,tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Thủ tục hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin việc;

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định), có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp người tham gia dự tuyển có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt;

- Xác nhận thực hành hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ (bản chính) còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp theo thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú;

Tất cả đựng trong phong bì hồ sơ (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và sát hạch chuyên môn

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13/02/2017 đến hết ngày 17/02/2017 trong giờ hành chính (sáng: 7h30-11h30, chiều: 13h-17h).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Đà Nẵng, số 124 đường Hải Phòng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (Không nhận Hồ sơ qua đường khác).

3. Thời gian dự kiến sát hạch chuyên môn:

Ngày 23/02/2017: Gặp mặt Thí sinh, phổ biến Nội quy và phát Thẻ dự phấn.

Ngày 24/02/2017: Phỏng vấn.

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại: Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Đà Nẵng, số 124, Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, điện thoại: 0511.3821118./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế TP Đà Nẵng;   

- Ban giám đốc;

- Các Khoa Phòng;

- Lưu: VT, TCCB.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạnh

 


 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      /TB-BVĐN

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Nhu cầu tuyển dụng Hợp đồng lao động

thực hiện hoạt động dịch vụ

 
   

 


Bệnh viện Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng  Hợp đồng  lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ như sau:

I. Số lượng Hợp đồng lao động cần tuyển dụng

 50 Hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

- Bác sĩ (hạng III)                                                             20

- Công tác xã hội viên (hạng III)                                                01

- Điều dưỡng (Hạng IV)                                                   20

- Dược (hạng IV)                                                              01

- Nữ hộ sinh (hạng IV)                                                     01                              

- Kỹ thuật Y (Hạng IV)                                                    01

- Kỹ thuật viên hạng IV                                                   01

- Kế toán viên cao đẳng                                                             01

- Hộ lý                                                                             04

(Xem Bảng mô tả vị trí việc làm kèm theo để biết thêm chi tiết)                                                                          

II. Hình thức, nội dung sát hạch chuyên môn nghiệp vụ

 

  1. 1.     Hình thức:

  Thông qua phỏng vấn và xét hồ sơ.

  1. 2.     Nội dung sát hạch :

Kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến Quy chế Bệnh viện.

 

       III.Tiêu chuẩn, Điều kiện, thủ tục hồ sơ

1.Tiêu chuẩn:

Theo bảng mô tả vị trí việc làm cần ký kết hợp đồng lao động (kèm theo).

2. Điều kiện:

Người đăng ký dự tuyển Hợp đồng tại Bệnh viện Đà Nẵng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Mục I, Chương III, Luật Viên chức và điều kiện của Bệnh viện Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng tốt nghiệp; có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm,tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Thủ tục hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin việc;

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định), có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp người tham gia dự tuyển có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt;

- Xác nhận thực hành hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ (bản chính) còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp theo thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú;

Tất cả đựng trong phong bì hồ sơ (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

IV.Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và sát hạch chuyên môn

1.     Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/9/2016 đến hết ngày 16/9/2016 trong giờ hành chính (sáng: 7h30-11h30, chiều: 13h-17h).

2.     Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Đà Nẵng (Số 124 đường Hải Phòng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

3.     Thời gian dự kiến sát hạch chuyên môn:

-         Ngày 22/9/2016: Gặp mặt Thí sinh, phổ biến nội quy và phát Thẻ dự thi

-         Ngày 23/9/2016: Phỏng vấn

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại: Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Đà Nẵng, số 124, Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, điện thoại: 0511.3821118./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế TP Đà Nẵng;

- Ban giám đốc;

- Các Khoa Phòng;

- Lưu: VT, TCCB.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạnh

 


 Các bản tin khác :