THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Số:        /TBHĐ-BVĐN

               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày      tháng 9  năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra sát hạch Hợp đồng lao động


Thực hiện kế hoạch số 475/KH-BVĐN ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Bệnh viện  Đà Nẵng về việc ký kết Hợp đồng lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ.

Hội đồng kiểm tra sát hạch Hợp đồng lao động  Bệnh viện Đà Nẵng đã kiểm tra Hồ sơ và tiến hành phỏng vấn đối với các Thí sinh dự tuyển trong ngày 23 tháng 9 năm 2016.

Nay Hội đồng kiểm tra sát hạch Hợp đồng lao động thông báo Kết quả kiểm tra sát hạch đến các Thí sinh đã tham dự được biết (có Bảng tổng hợp kết quả kèm theo) tại Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, Trang thông tin điện tử Bệnh viện Đà Nẵng và niêm yết tại Bảng thông báo Bệnh viện Đà Nẵng.

Các Thí sinh trúng tuyển Hợp đồng lao động liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Đà Nẵng để tiến hành các Thủ tục ký kết Hợp đồng lao động.

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại: Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Đà Nẵng, số 124, Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, điện thoại: 0511.3821118.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (Để báo cáo);

- Ban Giám đốc;

- Các Thí sinh (Qua trang Web Sở Y tế, Trang Web BVĐN, Bảng thông báo BVĐN);

- Các Khoa, Phòng trong BVĐN;

- Lưu: VT, TCCB. 

                                               

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Trần Ngọc Thạnh

 

 

 XEM

 

                                                                                    

Các bản tin khác :