HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NỘI SOI MẬT TUỴ NGƯỢC DÒNG

Bệnh viện Đà Nẵng do Khoa Ngoại Tiêu Hoá Tổng Hợp đăng cai tổ chức hội thảo chuyên đề Nội soi Mật Tuỵ ngược dòng (ERCP). Hội thảo sẽ có nhiều báo cáo, Trình diễn thị phạm của các Giáo sư, Bác sĩ, các chuyên gia về Nội soi trong và ngoài nước...

Bệnh viện Đà Nẵng do Khoa Ngoại Tiêu Hoá Tổng Hợp đăng cai tổ chức hội thảo chuyên đề Nội soi Mật Tuỵ ngược dòng (ERCP). Hội thảo sẽ có nhiều báo cáo, Trình diễn thị phạm của các Giáo sư, Bác sĩ, các chuyên gia về Nội soi trong và ngoài nước...

Các bản tin khác :