DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2014 - DIỆN XÉT TUYỂN

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2014 - DIỆN XÉT TUYỂN

Tải về

Các bản tin khác :