DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TRONG BỆNH VIỆN

Căn cứ vào quyết định số 8281/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả đấu thầu - gói thầu: Cung ứng thuốc năm 2013 cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà nẵng và quyết định số 3331/SYT-NVD ngày 29/11/2013 của Sở y tế thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn ký hợp đồng mua thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, Giám đốc bệnh viện ban hành danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Đà nẵng năm 2013. (Bắt đầu thực hiện từ ngày 10 tháng 12 năm 2013)

Tải về

Các bản tin khác :