DANH MỤC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG TỪ THÁNG 10/2014

DANH MỤC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG TỪ THÁNG 10/2014

(Theo Quyết định 610/QĐ-BVĐN ngày 20/10/2014)

 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                       

                                                                             Đà Nẵng,  ngày 20  tháng  10  năm 2014

 

DANH MỤC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG TỪ THÁNG 10/2014

(Theo Quyết định 610/QĐ-BVĐN ngày 20/10/2014)


 

Các bản tin khác :