Bệnh viện Đà Nẵng thông báo về việc xét tuyển hợp đồng lao động

Căn cứ kế hoạch số 151/KH-BVĐN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bệnh viện  Đà Nẵng về việc ký kết hợp đồng lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ;

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo họp thí sinh để phổ biến nội qui, nội dung và thời gian tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ năm 2016 như sau:    

- Thời gian họp thí sinh để phổ biến nội qui, nội dung liên quan đến xét tuyển: 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2016 (thứ năm); Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Đà Nẵng;

- Thời gian tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động: 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016 (thứ sáu); Địa điểm: Phòng Tổ chức và phòng Điều dưỡng – Bệnh viện Đà Nẵng;      

- Thành phần: Tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển ký kết hợp đồng lao động.

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại: Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Đà Nẵng, số 124, Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, điện thoại: 0511.3821118.


Các bản tin khác :