BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng 50 Hợp đồng  lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ với số lượng và chức danh chuyên môn như sau:
 


Chi tiết xin xem tại văn bản đính kèm
XemXem

Các bản tin khác :