CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến 05 tháng 01 năm 2019

(27/12/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (31. 12.  2018):    NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (01. 01.  2019):    NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (02. 01.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (03. 01.  2019):                        Chuyên môn
  • 14h00: Họp Ban Quản lý Kháng sinh ( Bs Nhân – GĐ chủ trì)
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • Thành phần: Ban Quản lý kháng sinh – Bệnh viện Đà Nẵng ( có danh sách mời ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (04. 01.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Ngoại Bỏng – Tạo hình, Khoa Thăm dò chức năng & Khoa Răng Hàm Mặt báo cáo (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  bảy     (05. 01.  2019):                        Chuyên môn
  • 15h30: Tổng kết công tác Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
  • Thành phần: Như thông báo mời & những người có giấy mời.
……………………………………………………………………………………………..
 
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /01 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      02                         /01 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      03, 05                   /01 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      04                         /01 /2019