CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến 03 tháng 01 năm 2020

(27/12/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (30. 12.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (31. 12.  2019):                       Chuyên môn
  • 14h00: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  •  15h30: Tổng kết công tác Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
  • Thành phần: Như thông báo mời & những người có giấy mời.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (01. 01.  2020):      NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2020
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (02. 01.  2020):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (03. 01.  2020):                      Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                         12/2019 &           /01 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       30/12/2019  & 03     /01 /2020             
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       31                            /12 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:       02                            /01 /2020