CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 30 tháng 09 năm 2019 đến 04 tháng 10 năm 2019

(27/09/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (30. 09.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (01. 10.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc  – PGĐ chủ trì ).
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (02. 10.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (03. 10.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………….........
Thứ sáu       (04. 10.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                                                                                 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /10 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       01 & 03                /10 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       30/9, 02 & 04       /10 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:                                    /10 /2019