CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 30 tháng 07 năm 2018 đến 03 tháng 08 năm 2018

(26/07/2018)
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN
Từ ngày 30 tháng 07 năm 2018 đến 03 tháng 08 năm 2018
……………………………………………………………………………………
Thứ hai       (30.07.2018):                          Chuyên môn
 
……………………………………………………………………………………
Thứ ba        (31. 07.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh - PGĐ chủ trì ).
……………………………………………………………………………………
Thứ tư         (01. 08.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 
……………………………………………………………………………………
Thứ  năm    (02. 08.  2018):                                 Chuyên môn
……………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (03. 08.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Nội Tiêu Hóa, Khoa Mắt & Khoa Giải phẩu bệnh báo cáo (Bs Ngọc – PGĐ chủ trì)
- Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
……………………………………………………………………………………
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /07/2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       30/07 & 02           /08/2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       01                         /08/2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:        31/07 & 03           /08/2018