CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 30 tháng 04 năm 2018 đến 04 tháng 05 năm 2018

(26/04/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (30. 04.  2018):                       NGHỈ LỄ NGÀY 30.4
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (01. 05.  2018):                        NGHỈ LỄ NGÀY 1.5
 
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (02. 05.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (03. 05.  2018):                                 Chuyên môn
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (04. 05.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ). 
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học ( Bs Anh - PGĐ chủ trì );
- Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /05 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       02                         /05 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       03                         /05 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:       04                         /05/2018