CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 đến 02 tháng 11 năm 2018

(26/10/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (29. 10.  2018):                       Chuyên môn
  • Bàn giao và tiếp nhận Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 21/26 Lê Hồng Phong – Tp. Đà Nẵng
  • Thành phần: Bs Nhân ( GĐ ), Bs Ngọc ( PGĐ ), Trưởng phòng TCCB, Trưởng phòng KHTH, Trưởng phòng CĐT, Trưởng phòng Điều dưỡng, Trưởng phòng TCKT, Trưởng phòng VTTBYT, Trưởng phòng HCQT & Phụ trách phòng CNTT
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (30. 10.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (31. 10.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 13h30: Giao ban viện.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (01. 11.  2018):                        Chuyên môn
  • Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các Khoa/Phòng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (02. 11.  2018):                        Chuyên môn
  • Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các Khoa/Phòng.
  •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /10 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      29                         /10 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      30/10 & 01            /11 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      31/10 & 02            /11 /2018