CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 29 tháng 07 năm 2019 đến 02 tháng 08 năm 2019

(25/07/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (29. 07.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (30. 07.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (31. 07.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (01. 08.  2019):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (02. 08.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /07 & 08 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      29/07 & 01           /08 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      30/07 & 02           /08 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      31                        /07 /2019