CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 29 tháng 06 năm 2020 đến 03 tháng 07 năm 2020

(25/06/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai        (29. 06.  2020):                 Chuyên môn
  • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (30. 06.  2020):                Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc  – PGĐ chủ trì ).
  • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
  • 13h30: Giao ban viện.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (01. 07.  2020):                Chuyên môn
  • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (02. 07.  2020):               Chuyên môn
  • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (03. 07.  2020):               Chuyên môn
  • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /06 & 07 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        29                        /06 /2020   
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:        30/06 & 02           /07 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:        01 & 03                /07 /2020