CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 29 tháng 04 năm 2019 đến 04 tháng 05 năm 2019

(24/04/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (29. 04.  2019):                       NGHỈ LỄ 30/4 & 1/5
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (30. 04.  2019):                       NGHỈ LỄ 30/4 & 1/5
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (01. 05.  2019):                       NGHỈ LỄ 30/4 & 1/5
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (02. 05.  2019):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (03. 05.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ bảy      (04. 05.  2019):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
 
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /05 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                   /05 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      03                         /05 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      02 & 04                 /05 /2019