CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 28 tháng 10 năm 2019 đến 01 tháng 11 năm 2019

(25/10/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (28. 10.  2019):                       Chuyên môn
 • Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các khoa.
 • Thời gian: Sáng ( 14h00 đến 17h00 )
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (29. 10.  2019):                       Chuyên môn
 • Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các khoa.
 • Thời gian: Sáng ( 08h30 đến 11h30 ) & Chiều ( 14h00 đến 17h00 ).
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (30. 10.  2019):                       Chuyên môn
 • Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các khoa.
 • Thời gian: Sáng ( 08h30 đến 11h30 ) & Chiều ( 14h00 đến 17h00 ).
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (31. 10.  2019):                       Chuyên môn
 • Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các khoa.
 • Thời gian: Sáng ( 08h30 đến 11h30 ) & Chiều ( 14h00 đến 17h00 ).
……………………………………………………………………………………….........
Thứ sáu      (01. 11.  2019):                       Chuyên môn
 • Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các khoa.
 • Thời gian: Sáng ( 08h30 đến 11h30 ).
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /10 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      28                         /10 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      29, 31                   /10 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      30/10 & 01            /11/2019