CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 27 tháng 08 năm 2018 đến 31 tháng 08 năm 2018

(22/08/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (27. 08.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (28. 08.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (29. 08.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung - PGĐ chủ trì)
  • Báo cáo viên: Khoa Lão báo cáo.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa HSTC - CĐ (Tầng 4)
  • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (30. 08.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (31. 08.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /08 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       29 & 31                /08 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       28 & 30                /08 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:      27                         /08 /2018