CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 27 tháng 07 năm 2020 đến 31 tháng 07 năm 2020

(24/07/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai        (27. 07.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 10h00: Họp Ban điều hành website Bệnh viện Đà Nẵng (Bs Trung – PGĐ chủ trì).
 • Thành phần: Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Công tác xã hội & Phòng Quản lý chất lượng.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (28. 07.  2020):                Chuyên môn
 •  Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 •  09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa (Bs Anh  – PGĐ chủ trì).
 •  14h00: Làm việc với Khoa Răng Hàm Mặt.
 • Địa điểm: Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Nhân (GĐ), Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Điều dưỡng, Khoa Dược, Ban chủ nhiệm và toàn thể nhân viên Khoa Răng Hàm Mặt.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (29. 07.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng Đà Nẵng - Sapa – Đà Nẵng năm 2020.
 • Thành phần: Chủ tịch Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ & theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 09h00: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 3 ) tại Đà Nẵng - Đà Lạt – Đà Nẵng năm 2020.
 • Thành phần: Chủ tịch Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ & theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 14h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (30. 07.  2020):               Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (31. 07.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /07 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        27                        /07 /2020   
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:        28 & 30                /07 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:        29 & 31                /07 /2020