CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 27 tháng 01 năm 2020 đến 31 tháng 01 năm 2020

(21/01/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (27. 01.  2020):              NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2020
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (28. 01.  2020):              NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2020
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (29. 01.  2020):              NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2020
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (30. 01.  2020):                         Chuyên môn
  • 08h00: Giao ban viện đầu năm Âm lịch.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Thành phần: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cực chiến binh, Trưởng phó các Khoa/Phòng, Điều dưỡng trưởng khoa & Kỹ thuật viên trưởng khoa.
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (31. 01.  2020):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /01 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       30                         /01 /2020             
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:                                    /01 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:       31                         /01 /2020