CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 26 tháng 08 năm 2019 đến 30 tháng 08 năm 2019

(23/08/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (26. 08.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (27. 08.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………......
Thứ tư         (28. 08.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Họp Đảng ủy.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (29. 08.  2019):                        Chuyên môn
  • 13h30: Giao ban viện.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
………………………………………………………………………………………........
Thứ sáu      (30. 08.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /08 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                   /08 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      26, 28 & 30           /08 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      27, 29                   /08 /2019