CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 26 tháng 03 năm 2018 đến 30 tháng 03 năm 2018

(23/03/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (26. 03.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (27. 03.  2018):                        Chuyên môn
  • 14h00: Họp BCH Đảng bộ
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện
- Thành phần: BCH Đảng bộ
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (28. 03.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h00: Họp Hội đồng Dược mở rộng ( Bs Nhân – GĐ chủ trì )
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện
- Thành phần: có giấy mời
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 13h30: Giao ban viện. 
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (29. 03.  2018):                         Chuyên môn
  • 14h00: Tập huấn và triển khai thực hiện phần mềm Quản lý văn bản điều hành (Bs Ngọc – PGĐ chủ trì)
- Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
- Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các Khoa/Phòng, Điều dưỡng trưởng khoa & Kỹ thuật viên trưởng khoa.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (30. 03.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học: Hội thảo khoa học “ Điều trị bệnh lý khớp viêm tự miễn ” (Bs Nhân – GĐ chủ trì)
- Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                    28               /03 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       26 & 29      /03 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       27 & 30      /03 /2018