CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 đến 02 tháng 03 năm 2018

(24/02/2018)
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 đến 02 tháng 03 năm 2018
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (26. 02.  2018):                       Chuyên môn
  • Tiếp khách ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/02 )
- Thành phần: có thông báo mời.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (27. 02.  2018):                        Chuyên môn
  • Tiếp khách ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/02 )
- Thành phần: có thông báo mời.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (28. 02.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 
  • 14h00: Họp BCH Đảng bộ
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện
- Thành phần: BCH Đảng bộ
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (01. 03.  2018):                                 Chuyên môn
  • 13h30: Giao ban viện.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (02. 03.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..