CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến 29 tháng 11 năm 2019

(20/11/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (25. 11.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (26. 11.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung  – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………......
Thứ tư         (27. 11.  2019):                      Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (28. 11.  2019):                      Chuyên môn
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
………………………………………………………………………………………........
Thứ sáu      (29. 11.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /11 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                   /11 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      26, 28                   /11 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      25, 27 & 29           /11/2019