CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 25 tháng 06 năm 2018 đến 29 tháng 06 năm 2018

(22/06/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (25. 06.  2018):                       Chuyên môn
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện (Bs Anh – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (26. 06.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Tập huấn cho mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (27. 06.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Họp BCH Đảng bộ
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (28. 06.  2018):                       Chuyên môn
 • 13h30: Kiểm tra công tác Dân vận của Thành ủy Đà Nẵng.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
 • Thành phần: Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (29. 06.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /06 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       27 & 29                /06 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       26 & 28                /06 /2018
Bs .Nguyễn Thành Trung:       25                        /06 /2018