CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 25 tháng 03 năm 2019 đến 29 tháng 03 năm 2019

(22/03/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (25. 03.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (26. 03.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
  •  13h30: Giao ban viện.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (27. 03.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (28. 03.  2019):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (29. 03.  2019):                        Chuyên môn
  • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 2 ) tại Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn của lãnh đạo chủ chốt - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
  • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
  •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  •  13h30: Tổ chức lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng “Khái niệm Dược động học/ Dược lực học ( PK/PD ) và ứng dụng trong sử dụng kháng sinh trên lâm sàng” ( Bs Nhân - GĐ chủ trì );
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                    26 & 28                /03 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                   /03 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       25, 27 & 29          /03 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:                                   /03 /2019