CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 25 tháng 02 năm 2019 đến 01 tháng 03 năm 2019

(22/02/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (25. 02.  2019):                       Chuyên môn
 • Tiếp khách ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/02 )
 • Thành phần: có thông báo mời.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (26. 02.  2019):                       Chuyên môn
 • Tiếp khách ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/02 )
 • Thành phần: có thông báo mời.
 •  09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (27. 02.  2019):                       Chuyên môn
 • Tiếp khách ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/02 )
 • Thành phần: có thông báo mời.
 •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (28. 02.  2019):                        Chuyên môn
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (01. 03.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /02 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      25, 28                   /02 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      26                         /02 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      27/02 & 01            /03 /2019